ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ

ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ
1- ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را اﻣﺎﻧﺘﻲ اﻟﻬﻲ ﺑﺪاﻧﻢ.
2- ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﻳﺮان را از ﻫﻤﻪ اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻬﻲ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی، 
ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ﮔﺮوﻫﻲ، ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرم و از ﺣﻘﻮق، ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺣﻴﺜﻴﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺪاری 
ﻛﻨﻢ و در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻜﻮﺷﻢ.
3- ﻫﺪف اول ﻣﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺣﺰﺑﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻗﻮﻣﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﻲ ﺗﻀﺎدی ﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرم 
و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﻲ را ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺮار دﻫﻢ؛ در ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ 
ﻧﻈﺎم (اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از 
ﻃﺮف رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻢ.
4- اﻧﺪﻳﺸﻪام در ﻣﺪار اﻋﺘﺪال، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺪﺑﻴﺮ و رﻓﺘﺎرم در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و از 
ﺗﻨﺪروی، ﺷﺘﺎبزدﮔﻲ و ﺧﻮدﺳﺮی ﺑﭙﺮﻫﻴﺰم.
5- ﻫﻤﻮاره از دروغ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰم؛ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر و اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارم؛ از دﺳﺖﻛﺎری در اﻃﻼﻋﺎت و ﻳﺎ 
اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﻳﺐ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﻫﻴﺰ 
ﻛﻨﻢ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ، اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺮار ﻧﻈﺎم را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻢ؛ ﭼﻪ در زﻣﺎن 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن رازدار ﺑﺎﺷﻢ.
6- در ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﺟﻮﻳﺎ و ﭘﺬﻳﺮای ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﻢ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی 
ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮم؛ ﺑﺮای دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ و اﻧﺘﻘﺎد، ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارشدﻫﻲ ﻣﻨﻈﻢ 
ﺑﻪ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻢ.
7- ﻧﮕﺎه و ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﻧﻜﻨﻢ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
 ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ ﻫﺎی ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻢ. در اﻳﻦ راه ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻢﮔﺮ وه، ﻓﺮاﺗﺮ از 
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻠﻲ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. -8 ﻣﺒﻨﺎی واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺻﺐ را ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ، راﺳﺘﮕﻮﻳﻲ و درﺳﺘﻜﺎری ﻗﺮار دﻫﻢ و ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﺳﺒﺒﻲ و 
ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت از ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻴﺎز و ﺗﻘﺪﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
9- ﻣﺪﻳﺮان زﻳﺮدﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪ رﺗﺒﻪﺗﺮ آﻣﺎده ﻛﻨﻢ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﭙﻨﺪارم ﻛﻪ ﺑﻬﺮهوری و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ.
10- ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺒﻠﻲ، ﻛﺎرﻣﻨﺪان، ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮم و ﺑﻪ 
آن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻛﻨﻢ.
11- ﺣﻖ ﻣﺮدم در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺎس دارم، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﻗﺮار دﻫﻢ؛ 
در اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻢ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ 
ﻧﻈﺎم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻢ.
12- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﻲ ﭼﻮن اﻧﺮژی، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ 
داﻧﺴﺘﻪ، در ﺣﻔﻆ، ﻛﺎرﺑﺮد درﺳﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﻢ و اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺮاﺛﻲ 
ﺑﭙﻨﺪارم ﻛﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻣﺎﻧﺘﻲ ﺑﭙﻨﺪارم ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.
13- ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را از دﺳﺖ دادهام ﻣﺮاﺗﺐ را 
ﺑﻪ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر اﻋﻼم ﻛﻨﻢ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺌﻮل 
ﺑﻌﺪی دﻫﻢ، ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻢ.
ﻣﻦ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ 
 ﻣﻲﺧﻮرم ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ دوﻟﺖ «ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ» ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﻢ 
و ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را در راه اﻳﻔﺎی وﻇﻴﻔﻪام ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮم.
/ 0 نظر / 25 بازدید