همراهی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات با کاربران

 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر محمود واعظی در تعدادی شبکه اجتماعی شامل: زیگور، کلوب، تبیان، و آپارات دارای صفحه می‌باشد.
آدرس صفحات وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی «زیگور» که شامل شبکه ویدئویی «تماشخانه» ، شبکه اجتماعی «مای پردیس» و شبکه صوتی «آواکده» است در آدرس http://www.zigur.com/vaezi قابل مشاهده و دسترسی است.
لازم به ذکر است شنبه 16 آذر ماه جناب آقای دکتر واعظی از ساعت13 الی 14 در شبکه های ذکر شده حضور برخط دارند و با کاربران بحث و تبادل نظر می نمایند .
همچنین اخبار مرتبط با این مراسم را به صورت زنده میتوانید در وبلاگهای زیر ملاحظه کنید.
شما هم اگر سوال دارید در بخش کامنت یکی از وبلاگهای زیر مطرح کنید تا از جناب وزیر پرسیده شود .

 

  
 

حاشیه های یک برنامه مهم اگر بیشتر از متن جذاب نباشد ، کمتر از آن هم نیست . با همین نگاه گزارش اختصاصی خبرنگار آرنا از گفتگوی تلویریونی سه شنبه شب آقای رییس جمهور را تقدیم شما می کنیم …

 

 

 

 


 

  
 

یک کلیپ بسیار زیبا و احساسی . همخوانی سخنرانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران در مراسم تنفیذ

با حضور 
حبیب خزائی فر 
امیر حسین مدرس
هادی بهروز
محمد هادی حیدری
میثم بشارتی
کاوه مظاهری
حمید سماوی


 

  
 

رییس‌جمهور امشب (سه‌شنبه) پس از اخبار سراسری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما در یک برنامه زنده تلویزیونی، گزارش صد روزه عملکرد دولت تدبیر و امید را به مردم ارائه می‌کند.


 

  
 
ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ
1- ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را اﻣﺎﻧﺘﻲ اﻟﻬﻲ ﺑﺪاﻧﻢ.
2- ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﻳﺮان را از ﻫﻤﻪ اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻬﻲ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی، 
ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ﮔﺮوﻫﻲ، ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرم و از ﺣﻘﻮق، ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺣﻴﺜﻴﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺪاری 
ﻛﻨﻢ و در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻜﻮﺷﻢ.
3- ﻫﺪف اول ﻣﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺣﺰﺑﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻗﻮﻣﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﻲ ﺗﻀﺎدی ﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرم 
و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﻲ را ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺮار دﻫﻢ؛ در ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ 
ﻧﻈﺎم (اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از 
ﻃﺮف رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻢ.
4- اﻧﺪﻳﺸﻪام در ﻣﺪار اﻋﺘﺪال، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺪﺑﻴﺮ و رﻓﺘﺎرم در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و از 
ﺗﻨﺪروی، ﺷﺘﺎبزدﮔﻲ و ﺧﻮدﺳﺮی ﺑﭙﺮﻫﻴﺰم.
5- ﻫﻤﻮاره از دروغ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰم؛ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر و اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارم؛ از دﺳﺖﻛﺎری در اﻃﻼﻋﺎت و ﻳﺎ 
اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﻳﺐ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﻫﻴﺰ 
ﻛﻨﻢ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ، اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺮار ﻧﻈﺎم را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻢ؛ ﭼﻪ در زﻣﺎن 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن رازدار ﺑﺎﺷﻢ.
6- در ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﺟﻮﻳﺎ و ﭘﺬﻳﺮای ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﻢ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی 
ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮم؛ ﺑﺮای دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ و اﻧﺘﻘﺎد، ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارشدﻫﻲ ﻣﻨﻈﻢ 
ﺑﻪ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻢ.
7- ﻧﮕﺎه و ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﻧﻜﻨﻢ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
 ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ ﻫﺎی ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻢ. در اﻳﻦ راه ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ وزارت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻢﮔﺮ وه، ﻓﺮاﺗﺮ از 
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻠﻲ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. -8 ﻣﺒﻨﺎی واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺻﺐ را ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ، راﺳﺘﮕﻮﻳﻲ و درﺳﺘﻜﺎری ﻗﺮار دﻫﻢ و ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﺳﺒﺒﻲ و 
ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ در اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت از ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻴﺎز و ﺗﻘﺪﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
9- ﻣﺪﻳﺮان زﻳﺮدﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪ رﺗﺒﻪﺗﺮ آﻣﺎده ﻛﻨﻢ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﭙﻨﺪارم ﻛﻪ ﺑﻬﺮهوری و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ.
10- ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺒﻠﻲ، ﻛﺎرﻣﻨﺪان، ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮم و ﺑﻪ 
آن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻛﻨﻢ.
11- ﺣﻖ ﻣﺮدم در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺎس دارم، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﻗﺮار دﻫﻢ؛ 
در اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻢ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ 
ﻧﻈﺎم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻢ.
12- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﻲ ﭼﻮن اﻧﺮژی، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ 
داﻧﺴﺘﻪ، در ﺣﻔﻆ، ﻛﺎرﺑﺮد درﺳﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﻢ و اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺮاﺛﻲ 
ﺑﭙﻨﺪارم ﻛﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻣﺎﻧﺘﻲ ﺑﭙﻨﺪارم ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.
13- ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را از دﺳﺖ دادهام ﻣﺮاﺗﺐ را 
ﺑﻪ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر اﻋﻼم ﻛﻨﻢ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺌﻮل 
ﺑﻌﺪی دﻫﻢ، ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻢ.
ﻣﻦ در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ 
 ﻣﻲﺧﻮرم ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ دوﻟﺖ «ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ» ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﻢ 
و ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را در راه اﻳﻔﺎی وﻇﻴﻔﻪام ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮم.